Privacybeleid

In werking sinds: [21/01/2020]

Deegital SA (TrustUp.be) hecht veel waarde aan het behoud van uw privacy en waarborgt daarom de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Volgens de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden alle gegevens die u via onze verschillende diensten aan ons verstrekt, op een veilige en volledig vertrouwelijke manier verwerkt.

We willen uw aandacht vestigen op de noodzaak om deze beleidsregels zorgvuldig te lezen. Als u andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het volgende adres: dataprotect@trustup.be.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Deegital is een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gelegen aan Rue Alfred Deponthière 46, 4431 Loncin, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer: BE0664.837.109.

Deegital SA is verantwoordelijk voor de website en de applicatie TrustUp.be en dus voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Deegital SA heeft ook een Data Manager aangesteld binnen haar organisatie.

Met welk doel verzamelen we uw gegevens?

Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, worden alleen verwerkt om u optimaal van onze diensten te laten profiteren en u op de hoogte te stellen van onze laatste acties en informatie. Deze worden in geen geval aan derden doorgegeven.

Deegital SA verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens uitsluitend te verwerken voor de volgende doeleinden:

 • U in staat stellen om in te loggen op uw gebruikersaccount op TrustUp.be
 • Zorgen voor een goede opvolging van offerteaanvragen en contactverzoeken die op het platform zijn gedaan
 • Beoordelingen valideren die zijn achtergelaten op de profielen van professionals
 • De gebruiker een optimale en gepersonaliseerde service bieden
 • Onze diensten beheren en verbeteren
 • Zorgen voor een kwalitatieve after-sales service (aanbevelingen, klachten, tevredenheidsformulier)
 • De gebruiker op de hoogte stellen van onze laatste acties en informatie met betrekking tot onze dienst via de verzending van nieuwsbrieven (met uw toestemming)

Om u een optimale gebruikerservaring te bieden en onze diensten voortdurend te verbeteren, worden ook bepaalde gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Deze gegevens omvatten:

 • Geografische locatie op het moment van het bezoek
 • IP-adres
 • Bezochte pagina’s
 • Dag en uur van het bezoek Door onze website TrustUp.be te bezoeken, bent u zich bewust van het verzamelen van deze gegevens voor statistische doeleinden.

Welke gegevens verzamelen we?

Hieronder vindt u de categorieën gegevens die worden verwerkt.

 • Identificatiegegevens (naam, voornaam)
 • Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer)
 • Locatiegegevens (postadres)
 • Foto’s (optioneel)
 • Gegevens met betrekking tot de verbinding (IP-adres…) Uw gegevens worden relevant verwerkt en worden alleen bewaard voor de tijd die nodig is om de genoemde doelen te bereiken.

Cookiebeleid

Het surfen op onze website (www.trustup.be) kan leiden tot het plaatsen van cookies op uw computer. Ze vergemakkelijken het bezoek aan de website en verbeteren de ergonomie ervan. U kunt de installatie van cookies op uw computer weigeren, maar een dergelijke weigering kan de toegang tot bepaalde diensten op de sites belemmeren.

Voor meer details nodigen wij u uit om ons Cookiebeleid te lezen.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Het grootste deel van uw gegevens wordt aan ons verstrekt door uw actieve tussenkomst. Dit gebeurt wanneer u ons uw identificatiegegevens verstrekt om u te registreren of informatie op te vragen over een professional die op onze website is geregistreerd.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de beoogde doelen te bereiken (zie punt 2). Nadat dit doel is bereikt, worden ze verwijderd of geanonimiseerd. Persoonlijke gegevens van afgemelde gebruikers, inclusief alle correspondentie of verzoeken om hulp die aan TrustUp zijn gericht, kunnen ook worden bewaard om eventuele vragen of klachten te beantwoorden en om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten, met name op fiscaal gebied.

Gegevensoverdracht

We geven uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier door of verkopen deze. De gegevens die u met ons deelt, worden namelijk alleen verwerkt en gebruikt voor de eerder beschreven doeleinden (zie punt 2), tenzij een dergelijke overdracht nodig is om contractuele verplichtingen met u uit te voeren of de wet dit vereist.

Veiligheid van uw gegevens

We hechten veel belang aan het respecteren van de privacy van onze gebruikers. TrustUp.be heeft alle nodige maatregelen (technisch, organisatorisch en fysiek) genomen om de veiligheid en niet-schending van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

Toestemming en recht om toestemming in te trekken

Wanneer u een gebruikersaccount op TrustUp.be aanmaakt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of informatiepakket, een offerte- of contactaanvraag doet, op enigerlei wijze contact met ons opneemt voor informatie (via de helpdesk, e-mail en telefoon), deelneemt aan een van onze wedstrijden of evenementen, machtigt u ons om uw persoonlijke informatie veilig te verzamelen en te verwerken voor de eerder beschreven specifieke doeleinden.

De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming op verschillende manieren in te trekken:

 • Door contact met ons op te nemen via e-mail op het adres info@trustup.be
 • Door te klikken op de uitschrijvingslink onderaan al onze nieuwsbrieven
 • Door uw verzoek per post naar het volgende adres te sturen: TrustUp.be – Avenue de l’Informatique 9, 4432 Alleur

Wat zijn uw rechten? Hoe kunt u ze uitoefenen?

Onder voorbehoud van onze eigen rechten en verplichtingen heeft u het recht:

 • Om toegang te krijgen tot uw gegevens: u kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens en een kopie krijgen van de gegevens die wij verwerken.
 • Om uw gegevens te corrigeren: als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u vragen dat deze worden aangepast.
 • Om uw gegevens te wissen: u kunt vragen dat persoonlijke gegevens worden gewist.
 • Om de verwerking te beperken: u kunt vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
 • Van verzet: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, in de gevallen die door de wet of andere regelgeving zijn voorzien.
 • Van gegevensoverdraagbaarheid: in de gevallen voorzien door de wet en wanneer dit technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt te verkrijgen en over te dragen aan een derde.
 • Van intrekking van uw toestemming: voor zover u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan. Als de gegevens echter op een andere wettelijke basis worden verwerkt, kan de verwerking doorgaan.

Als u een van de hierboven genoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres dataprotect@trustup.be of u kunt een brief sturen naar het adres bovenaan dit document.

Om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Gegevensbeschermingsautoriteit

Rue de la Presse, 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact(at)apd-gba.be

Opmerking over minderjarigen

Personen jonger dan 18 jaar en personen die niet de volledige wettelijke capaciteit hebben, mogen de website niet gebruiken. TrustUp vraagt hen om hun persoonlijke gegevens niet aan ons door te geven.

Geldigheid van contractuele bepalingen

Het nalaten van TrustUp om op een bepaald moment een bepaling van het privacybeleid in te roepen, mag niet worden opgevat als een afstand van het recht om deze rechten later uit te oefenen.

De nietigheid, de ongeldigheid of de niet-uitvoerbaarheid van een geheel of een deel van een van de bovenstaande of volgende bepalingen zal niet leiden tot de nietigheid van het gehele privacybeleid. De geheel of gedeeltelijk nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling wordt geacht niet te zijn geschreven. TrustUp verbindt zich ertoe een andere bepaling in de plaats te stellen die, voor zover mogelijk, hetzelfde doel nastreeft.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van het privacybeleid zijn onderworpen aan het Belgisch recht, voor zover toegestaan door de regels van het internationaal privaatrecht.

In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het privacybeleid zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik bevoegd, voor zover toegestaan door de regels van het internationaal privaatrecht.

Voordat stappen worden ondernomen om een geschil gerechtelijk op te lossen, verbinden de gebruiker en TrustUp zich ertoe om eerst te proberen het geschil in der minne te regelen. Hiertoe nemen zij eerst contact met elkaar op, voordat zij, indien nodig, gebruik maken van bemiddeling, arbitrage of enige andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode.


Na informatie aan gebruikers via onze website of enig ander middel, kan TrustUp worden verplicht om deze Privacyverklaring te wijzigen en aan te passen, met name om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving, aanbevelingen van de gegevensbeschermingsautoriteit in België, richtlijnen, aanbevelingen en beste praktijken van het Europees Comité voor gegevensbescherming en beslissingen van rechtbanken en gerechtelijke instanties op dit gebied.